Dokumentacioni

Dokumenta pranimi

 1. Kërkesë me shkrim nga vetë personi ose familja,nga të afërmit e tij apo administratori shoqëror i njësisë ku banon,me miratimin e personit të moshuar
 2. Çertifikatë personale
 3. Çertifikatë familjare
 4. Fotografi (2 copë)
 5. Raport mjekësor, (Mediko-Ligjor) që përcakton gjendjen shëndetësore të personit
 6. Vërtetim nga Sigurimet Shoqërore, nëse përfiton ose jo pension pleqërie apo lloj tjetër pensioni
 7. Vlerësim i lëshuar nga administratori i Njësisë së Ndihmës dhe Përkujdesit Shoqëror për  gjendjen social-ekonomike të familjes së personit të moshuar
 8. Vërtetim bankar për të ardhurat
 9. Vërtetim paga të kujdestarëve
 10. Hipotekë shtëpie
 11. Dokumente të tjera që vërtetojnë të ardhuarat shtesë

Dokumente shtesë në kartelën personale

 1. Rregullore (1 kopje)
 2. Kontrata (Kopje origjinale)
 3. Formular vlerësimi
 4. Listë sendesh personale